Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Investeren in flexibiliteit hoger beroeps onderwijs voor werkenden

visual page

Het tempo waarin beroepen en functies ontstaan, veranderen én verdwijnen neemt toe. Je ziet het om je heen en hebt er wellicht zelf al (zijdelings) mee te maken. Bijscholen omscholen en opscholen worden daarmee een steeds duidelijker onderdeel van het leven van de werkende. De intrinsieke behoefte om je te kunnen door ontwikkelen groeit, vaak vanuit nieuwsgierigheid en wil om mee te kunnen gaan in alle ontwikkelingen die je om je heen ziet. Om meer grip te krijgen op nieuwe vraagstukken. Maar steeds vaker is er ook een “hardere” economische of professionele noodzaak voor doorontwikkeling. Om aan werk te kunnen komen, werk te kunnen behouden of om gemakkelijker de stap naar ander werk te kunnen maken.

Stendens deeltijd en duale opleidingen

Al méér dan 12 jaar biedt Stenden HBO opleidingen voor werkenden succesvol aan. Juist HBO opleidingen kunnen een duidelijke bijdrage leveren aan het (door)ontwikkelen van een beroepsbevolking die wendbaar genoeg is om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Als één van de pioniers in flexibel hoger onderwijs zet Stenden al jaren actief in op hoogwaardig hoger beroeps onderwijs waar je in de (latere) beroepspraktijk ook écht wat aan hebt. Nationaal en internationaal. Een HBO diploma is de kroon op een mooie ontwikkeling op cognitief en persoonlijk vlak. Het is ook de officiële erkenning van een leerresultaat dat niet alleen van betekenis is voor de lerende zélf, maar ook voor zijn sociale en professionele omgeving. Stenden heeft met haar jarenlange ervaring hoge ogen gegooid met haar geaccrediteerde duale en deeltijd opleidingen. Studenten en werkgevers belonen de deeltijd en duale opleidingen van Stenden veelvuldig met mooie scores. Is goed dan ook niet goed genoeg? Nee! We denken dat het nog beter kan en de komende jaren krijgen we de kans daar ook de volgende stap in te maken.

Pilots flexibilisering hoger onderwijs voor werkenden

Stenden is  één van de hogescholen die vanuit een gezamenlijk plan met de NHL participeert in de “experimenten flexibilisering hoger beroepsonderwijs voor volwassenen”. In twee regelingen gaan hogescholen  samen met werkgevers studenten en het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen tot 2022 experimenteren om het HBO deeltijd en duaal flexibeler in te richten én aan te bieden om een beter antwoord te kunnen geven op de vraag van de werkende die zich om persoonlijke of professionele redenen wil door ontwikkelen op HBO niveau. Alleen deeltijd en duale opleidingen komen voor deze experimentregelingen in aanmerking.

Pilots flexibilisering

In deze regeling wordt anders dan in de huidige opzet gefocust op wat uiteindelijk de leeropbrengst/leeruitkomsten moeten zijn vanuit het HBO programma. De route (programma, leeractiviteiten) zijn niet meer standaard voor iedereen hetzelfde maar er zal veel meer sprake zijn van leerroutes die rekening houden met wat de werkende al eerder/elders heeft geleerd. Dat hoeft niet opnieuw aangetoond te worden. Vaste koppelingen tussen een strak onderwijsprogramma gekoppeld aan uren studielast worden minder bepalend als het onderwijs nu meer wordt gericht op wat de lerende al kan en weet. Onderwijs kan hierdoor meer op maat voor individuen en kleine groepen worden ingericht waarbij veel meer afgestemd kan worden op de specifieke situatie van de student (en eventueel zijn werkgever). Blended learning, werkplekleren, online leren en leren in kleine groepen kan nog beter worden ingezet waarbij de persoonlijke begeleiding en betrokkenheid van onze docenten uiteraard blijft. De deeltijd en duale opleidingen van Stenden die in deze pilots gaan starten zijn:

  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (deeltijd)
  • Small Business & Retail Management (duaal)
  • Hogere Hotelschool (deeltijd en duaal)
  • Master International Hospitality & Service Management (deeltijd)
  • Leisure Management (duaal)
  • Logistiek en Economie (duaal)
  • Human Resource Management (deeltijd)
  • Bedrijfskunde (deeltijd)
  • Werktuigbouwkunde (duaal)
  • Service Welzijn en Zorg (deeltijd opleiding, nog in ontwikkeling)

Pilots vraagfinanciering

Deze pilots gaan nog een stukje verder in flexibilisering. Het gaat hierbij om technische opleidingen (inclusief ICT). Mogelijk wordt deze pilot nog uitgebreid met opleidingen in Zorg en welzijn. In deze pilots ontvangt de bekostigde hogeschool niet meer de reguliere bekostiging maar ontvangen in plaats daarvan de studenten vouchers waarmee zij kunnen kiezen voor ónderdelen van een geaccrediteerde opleidingen. Ook de werkgevers betalen daar nadrukkelijker mee aan de kosten van de opleiding. De student kan inschrijven op losse modules van 30EC volgen en op een flexibele manier “stapelen” naar een diploma. Voor deze opleidingen zijn er géén locatie-beperkingen. Werkgevers die graag meerdere medewerkers scholing willen aanbieden en dat vooral in de buurt van de werknemers willen laten plaatsvinden, kunnen daarover met de hogeschool afspraken maken.

De Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde is per september 2016 gestart in de pilot vraagfinanciering en per september 2017 in de pilot flexibilisering.

Studeren in een experiment?

Ja, de bovengenoemde opleidingen worden straks allemaal alléén in de nieuwe flexibele variant aangeboden. De studenten die vóór september 2017 zijn begonnen met de reguliere deeltijd en duale programma’s kunnen hun opleiding uiteraard afmaken en hun diploma behalen in de “traditionele variant”. Studenten per september 2017 starten met deze nieuwe, volgen de “flexibele variant”. 

Als studenten nog niet klaar zijn met hun opleiding op het moment dat de experimenten eindigen, waarborgt Stenden Hogeschool dat ze de opleiding kunnen voortzetten, opdat ze - bij voldoende behaalde resultaten en binnen een redelijke termijn - hun diploma kunnen halen.

Vragen, oriënterend gesprek of intake

Voor elke opleiding is een contactpersoon beschikbaar waar je terecht kunt voor een oriënterend gesprek of voor specifieke vragen. De contactpersoon staat vermeld op de website van Stenden bij de betreffende opleiding.

Regelgeving tijdens de studie

Voor alle studies is uiteraard een Onderwijs- en Examenregeling en Studentenstatuut van toepassing. Bij de start in september 2016 is deze beschikbaar voor Werktuigbouwkunde en per september 2017 voor alle andere opleidingen.

Wet- en regelgeving OCW

Hiervoor verwijzen we naar de Subsidieregeling experimenten vraagfinanciering, de AMvB experimenten vraagfinanciering, de Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen en de AMvB pilots flexibilisering.   

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com