University of Applied Sciences

Internationalisation of Higher Education

Onze samenleving oriënteert zich steeds meer op het buitenland. We doen zaken ver over onze landgrenzen heen, maken internationale afspraken en leren en werken in het buitenland – en het buitenland hier. Internationalisering is daarom voor het (hoger) onderwijs van groot belang. Want wie straks in deze internationale samenleving goed beslagen ten ijs de arbeidsmarkt op wil, moet leren denken en doen als wereldburger. Het lectoraat Internationalisation of Higher Education doet onderzoek naar dit onderwerp. Met als doel: meer kennis over hoe het hoger onderwijs studenten op deze internationale rol kan voorbereiden.

Onderwijs

We zijn er niet met het toevoegen van een internationale component aan ons bestaande onderwijsaanbod. En ook mogelijk maken dat studenten (een deel van) hun studie in het buitenland doen, is niet genoeg. Internationalisering moet terugkomen in elk onderdeel van het onderwijsprogramma. Je moet als student weten hoe men in andere landen werkt en zaken doet, je moet andere talen leren spreken en om leren gaan met mensen uit een andere cultuur. De rol van de hogeschool is om een omgeving te creëren waarin jij deze internationale houding en dit bewustzijn opdoet. Zodat jij als toekomstige werknemer straks optimaal gebruik kan maken van de positieve gevolgen van internationalisering.

Vind je internationalisering van het hoger onderwijs een interessant onderwerp? Dan kan je misschien wel meewerken aan ons onderzoek. Wij vragen geregeld studenten om te helpen bij onze projecten.

Adviesraad

Om ons onderzoek goed te kunnen doen, krijgen we advies van experts op het gebied van internationalisering. Ze zijn verenigd in een adviesraad: de Internationalisation Advisory Board. De leden hebben kennis en ervaring op allerlei vakgebieden en komen uit alle delen van de wereld. Het zijn ervaren professionals met een krachtige visie op de totstandkoming van internationalisering van het onderwijs. 

Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Robert J. Coelen. De kenniskring bestaat uit een groot aantal medewerkers van Stenden Hogeschool en andere onderwijsinstellingen. Het onderzoek dat zij doen voor het lectoraat Internationalisation of Higher Education maak vaak deel uit van hun reguliere werk. De leden zijn van tijd tot tijd actief, afhankelijk van hun onderzoeksbehoeften. De kenniskringleden vormen een brug naar geïnteresseerde studenten.

Leden

De leden zijn: Joèlle Hietbrink, Marlies Bockenhauer, Marjolein van der Moolen, Margriet ter Horst, Anja Brandsma, Roelien Bos-Wierda (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, NHL), Ron Barendsen (NHL), Tialda Dijkstra (NHL), Peter Elting, Marcel Haagsma, Therry Heynemann, Anne Keizer, Diana Leigh, Ellen Maaskant (Pierson College), Inze Meurs, Jellina Timmer, Jet van der heide, Dymphi van der Hoeven, Wayne Johnson, Maria Angeles Sanchez Carrascal, Caroline de Vries, Uilkje Lageveen, Sirpa Holmström (Haaga-Helia University), en Aleksandra Kovač (Universiteit van Twente).

Contact

Heb je vragen over de kenniskring of wil je meer informatie? Neem dan contact op met lector Dr. Robert J. Coelen, 058 244 19 52 of robert.coelen@stenden.com.

Lector

Dr. Robert J. Coelen

Robert J. Coelen is docent en onderzoeker aan Stenden Hogeschool. Daarvoor werkte hij gedurende lange tijd vooral in Australië waar hij als onderzoeker, docent en directeur verbonden was aan diverse universiteiten. Het onderwerp internationalisering van het hoger onderwijs heeft al zo'n twintig jaar zijn aandacht. Coelen is en was lid van diverse kennisorganisaties, comités en adviesraden op het gebied van internationaal onderwijs, waaronder Club33, een wereldwijde denktank die zich buigt over internationaliseringsvraagstukken. Ook heeft hij Euroscholars opgericht, een stichting van twaalf vooraanstaande Europese universiteiten die bevordert dat studenten in het buitenland onderzoek kunnen doen. Hij houdt geregeld lezingen op congressen in binnen- en buitenland.

Coelen is sinds 2013 lector van het lectoraat Internationalisation of Higher Education. Hij doet onderzoek naar doorlopende leerlijnen in internationalisering van basisonderwijs tot werkplek. De nadruk ligt op wat er in het hoger onderwijs gebeurt. Door zijn interesses heeft hij een natuurlijke band met het ITEPS programma van Stenden.

Inauguration speech

Bij zijn benoeming tot lector in 2013 hield Coelen een inauguration speech (pdf).

Publicaties

Overzicht van de publicaties van Robert J. Coelen

Contact

Stenden
Cluster Expertise, Services & Research (E.S.R.)
Postbus 1298

Rengerslaan 8
8900 CG Leeuwarden

Lector: Dhr. R.J. Coelen
E: robert.coelen@stenden.com
T: 058 244 19 52

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com
T: 06 19 28 13 29

Internationalisation of Higher Education

Dutch society is becoming increasingly international: our country does business in all corners of the world, we are signatories to many international treaties and agreements, and many of us choose to work abroad – while people from overseas end up finding jobs in our economy. This makes internationalisation all the more important for our education system, and specifically our higher education institutions. Those who want to achieve success in our competitive international society will need to start developing a more international outlook and adapt their actions and attitude accordingly. This, in a nutshell, is the research focus of the Department of Internationalisation of Higher Education. Our objective is to improve our knowledge of how higher education institutions can prepare students for this international role.

Education

Understandably, this process involves more than simply adding an international component to our existing courses or offering students the opportunity to do all or part of their programme abroad. We believe that internationalisation should be integrated into all parts of the curriculum and feel that our students should be aware of how people in other parts of the world work and do business, and should learn to speak new languages and interact with people from other cultures. The role of our university of applied sciences is to foster an environment in which our students learn to adopt this international outlook and develop this sense of awareness. This will enable you as a future employee to take maximum advantage of the positive effects of internationalisation.

If you are interested in the internationalisation of higher education, you may want to look into the opportunity of becoming involved in our research – we regularly invite students to assist with our projects.

Advisory Board

We are supported in our research projects by a number of internationalisation experts, who are all members of the Internationalisation Advisory Board. These members have acquired knowledge of and experience in a variety of disciplines and hail from all corners of the world: they are seasoned professionals with a clear vision of how the internationalisation of education should come about.

Research Group

The Department’s Research Group is headed by Dr Robert J. Coelen, while the other members include many members of staff of Stenden University of Applied Sciences and other educational institutions. The research they conduct on behalf of the Department of Internationalisation of Higher Education tends to be part of their regular everyday work. The members contribute to the Group on an occasional basis, depending on their research needs, and they also serve as liaisons between the Department and students interested in participating in our research projects.

Members

The Research Group currently comprises the following members: Joèlle Hietbrink, Marlies Bockenhauer, Marjolein van der Moolen, Margriet ter Horst, Anja Brandsma, Roelien Bos-Wierda (NHL University of Applied Sciences), Ron Barendsen (NHL University of Applied Sciences), Tialda Dijkstra (NHL University of Applied Sciences), Peter Elting, Marcel Haagsma, Therry Heynemann, Anne Keizer, Diana Leigh, Ellen Maaskant (Pierson College), Inze Meurs, Jellina Timmer, Jet van der Heide, Dymphi van der Hoeven, Wayne Johnson, Maria Angeles Sanchez Carrascal, Caroline de Vries, Uilkje Lageveen, Sirpa Holmström (Haaga-Helia University) and Aleksandra Kovač (Twente University).

Contact

If you have any questions about the Research Group or would like to receive more information, please contact the International Affairs Office Manager, Jo Honderd. She can be contacted by telephone at +31 (0)58 244 17 20 or by e-mail at jo.honderd@stenden.com

Professor of Applied Sciences

Professor Robert J. Coelen

Professor Coelen, currently a lecturer and researcher at Stenden University of Applied Sciences, was based mainly in Australia for many years where he worked as a researcher, lecturer and director at various universities. He has been interested in the subject of the internationalisation of higher education for some 20 years, and was and remains a member of various research organisations, committees and advisory boards related to international education, including Club33, a global think tank dedicated to internationalisation issues. He is also the founder of Euroscholars, an association of 12 leading European universities committed to improving international research opportunities for students. He is a regular contributor to national and international conferences.

Professor Coelen has been a Professor of Applied Sciences in the Department of Internationalisation of Higher Education since 2013, where he researches continuous curricular strands (also known as ‘vertical integration’) in internationalisation, from primary education to the workplace, with the main focus being on trends and developments in higher education. His interests form a natural bond with the ITEPS program at Stenden.

Inauguration speech

Professor Coelen delivered an inauguration speech when he was inaugurated as a Professor of Applied Sciences in 2013.

Publications

List of all publications by Robert J. Coelen

Contact

Stenden
Cluster Expertise, Services & Research (E.S.R.)
Postbus 1298

Rengerslaan 8
NL-8900 CG Leeuwarden, the Netherlands

Professor of Applied Sciences Dr R.J. Coelen
E: robert.coelen@stenden.com
T: +31 (0)58 244 19 52

Office Manager ESR/Academisation Office: Ms Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com
T: +31 (0)6 19281329