Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

Stenden en de NHL bundelen hun krachten. Kies jij voor één van onze opleidingen? Je vindt ze vanaf nu op www.nhlstenden.com

University of Applied Sciences

Motivering instellingscollegegeld

Voor een tweede bachelor- of masteropleiding, die je start na afronding van een eerste bachelor- of masteropleiding, geldt (sinds 2010) dat je geen wettelijk collegegeld maar instellingscollegegeld betaalt. Een uitzondering hierop geldt als je wel al een (bachelor- of master) graad hebt behaald, maar je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. Eén en ander is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De hoogte van het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep studenten. Het mag niet lager zijn dan het wettelijk tarief. Bij aanpassing van het instellingscollegegeld vraagt het College van Bestuur advies/instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) voorafgaande aan vaststelling voor het nieuwe studiejaar.

De gehanteerde uitgangspunten voor de hoogte van het instellingscollegegeld:

  • Stenden baseert de hoogte van het instellingscollegegeld op de overheidsbekostiging (rijksbijdrage) en het wettelijk collegegeld. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, voldoet ook niet aan de voorwaarden voor overheidsbekostiging. Dit betekent dat Stenden Hogeschool voor deze student geen rijksbijdrage ontvangt, zowel niet voor de inschrijving als voor de behaalde graad (diploma). Dit is een belangrijke overweging bij de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld. 
  • Voor de bekostigde bachelor- en masteropleidingen maakt Stenden in de tariefstelling geen onderscheid als het gaat om de hoogte van het instellingscollegegeld. Er is sprake van één bedrag, waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn: eenvoud, toegankelijkheid en kostendekkendheid.

Vanaf 2018 gaan Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool fuseren! We gaan verder als één hogeschool: NHL Stenden Hogeschool.

Ga verder naar www.stenden.com